گاهی اوقات نیاز هست که از طریق کد، فایل مورد نظر را روی سرور مجزا و با استفاده از اطلاعات ftp آپلود کنیم. در این مقاله، قطعه کدهای لازم برای انجام چنین کاری نوشته می شوند.
در ابتدا کدهای سمت html برای یک فایل آپلود و دکمه را قرار می دهیم:
 1. <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />  
 2. <asp:Button Text="Upload to FTP" runat="server" OnClick="FTPUpload" />  
 3. <hr />  
 4. <asp:Label ID="lblMessage" runat="server" />  
 سپس کدهای تابع کلیک روی دکمه را به این صورت می نویسیم:
 1. protected void FTPUpload(object sender, EventArgs e)  
 2. {  
 3.     //آدرس ftp server.  
 4.     string ftp = "ftp://yourserver.com/";  
 5.    
 6.     //آدرس پوشه ای که میخواهید فایل در آنجا آپلود شوند. برای روت خالی بذارید.  
 7.     string ftpFolder = "Uploads/";  
 8.    
 9.     byte[] fileBytes = null;  
 10.    
 11.     //Read the FileName and convert it to Byte array.  
 12.     string fileName = Path.GetFileName(FileUpload1.FileName);  
 13.     using (StreamReader fileStream = new StreamReader(FileUpload1.PostedFile.InputStream))  
 14.     {  
 15.         fileBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(fileStream.ReadToEnd());  
 16.         fileStream.Close();  
 17.     }  
 18.    
 19.     try  
 20.     {  
 21.         //Create FTP Request.  
 22.         FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(ftp + ftpFolder + fileName);  
 23.         request.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;  
 24.    
 25.        //Enter FTP Server credentials.  
 26.         request.Credentials = new NetworkCredential("UserName""Password");  
 27.         request.ContentLength = fileBytes.Length;  
 28.         request.UsePassive = true;  
 29.         request.UseBinary = true;  
 30.         request.ServicePoint.ConnectionLimit = fileBytes.Length;  
 31.         request.EnableSsl = false;  
 32.    
 33.         using (Stream requestStream = request.GetRequestStream())  
 34.         {  
 35.             requestStream.Write(fileBytes, 0, fileBytes.Length);  
 36.             requestStream.Close();  
 37.         }  
 38.    
 39.         FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse();  
 40.    
 41.         lblMessage.Text += fileName + " uploaded.<br />";  
 42.         response.Close();  
 43.     }  
 44.     catch (WebException ex)  
 45.     {  
 46.         throw new Exception((ex.Response as FtpWebResponse).StatusDescription);  
 47.     }  
 48. }  
 این nameSpace ها هم باید اضافه شوند:
 1. using System.IO;  
 2. using System.Net;  
 3. using System.Text;  
 تمام!